Craftivity – Creative Workshop

smokinya_craftivity-creative-workshop_001.png


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/about/testimonials/


13th of March 2021, in Plovdiv, Bulgaria
Between 11:00 – 16:00


“Craftivity” Creative Workshop
13 March 2021
Peyka Cafe, Plovdiv, Bulgaria


За текста на български, моля скролнете надолу


The first “Craftivity” event of Smokinya Foundation is happening on the 13th of March, Saturday in Peyka Cafe!

We invite everyone (young and wise) who like to create, upcycle, cut, glue, do design, and be creative. In these events we will show you simple techniques to up-cycle household waste materials – that we usually all have at home: plastic, paper, cardboards, milk and juice boxes, old jeans, old magazines, textile, etc. From these materials we are going to create unique design objects that you can take home and use everyday, such as: wallets, small bags, accessories, phone holders.

In the first event we start with “tetra pack” = milk and juice boxes and with a simple technique we create wallets – as many as you want!

From 11:00 till 16:00 you will find the Smokinya team in Peyka cafe, come whenever you want, and stay as long as you wish (it takes maximum 15 minutes to create 1 wallet) Bring a friend and/or your family! We will show you the technique and let you create!

Please, register HERE

We provide all the materials and equipment needed to create.
The event is for free, we will place a donation box where you can contribute for the materials and for the experience.

At the bar you can order speciality coffee, tea, fresh, Fritz-kola, Club Mate, special beers and drinks!

Let’s have a creative Saturday!

We have both English and Bulgarian speakers in the team.

Note: in Peyka Cafe we keep all safety regulations, and we will disinfect the tools after each use. We ask you to wear your mask when you are not drinking.

LINK to the facebook event

Първото събитие “Craftivity” на фондация “Смокиня” ще бъде осъществено на 13 март, събота, в кафене “Пейка”.

Каним всички (млади и мъдри), които обичат да творят, рециклират, режат, лепят, измислят и са креативни. По време на събитията ще ви покажем прости техники за рециклиране на домакински боклуци, които обикновено изхвърляме: пластмаса, хартия, картон, кутии от сок и мляко, стари дрехи, списания, платове и т.н. От тези материали ще създадем заедно уникални дизайнерски предмети, които да отнесете вкъщи и да ползвате всекидневно като: портфейл, малка чантичка, аксесоари, калъф за телефон и др.

По време на първото събитие започваме с ‘тетра пак’ = кутии от мляко и сок, които с проста техника ще претворим в портфейли – без ограничение на броя!

От 11:00 до 16:00 часа ще откриете екипа на “Смокиня” в кафене “Пейка” – заповядайте когато пожелаете – може да останете колко дълго искате (отнема ок. 15 мин. за направата на 1 портфейл). Доведи приятел, или семейството си! Ще ви покажем техниката и ще ви оставим да творите!

Моля, регистрирайте се тук:

Ние ще осигурим всички нужни материали и инструменти за творенето.
Събитието е безплатно и ще поставим кутия за дарения, в която можете да оставите своя принос за материалите и цялостното преживяване.

На бара ще можете да си закупите специално кафе, чай, сок, Fritz-kola, Club Mate, бира и други напитки.

Хайде да творим в събота!

В нашия екип имаме говорещи английски и български езици.

Забележка: в кафене “Пейка” се спазват всички мерки за безопасност, ще дезинфекцираме местата и инструментите след всяка употреба. Моля, носете си маска и я поставете на лицето си, когато не седите на маса и не консумирате.

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

This program is co-funded by the European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Craftivity – Creative Workshop
Tags: