General conditionssmokinya_privacy-policy-gdpr-cookies_001.jpg


Dear visitors, below is Smokinya Foundation’s general terms of use of this web page https://smokinya.com/.
Also below are quick links to Smokinya Foundation’s cookie policy and Privacy policy.
(За български, моля плъзнете страницата надолу!)

Smokinya Foundation cookie policy
Privacy policy and GDPR


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.smokinya.com

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.smokinya.com (Страницата).
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

  1. ОПИСАНИЕ на ресурсите на сайта

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с образователна мобилност;
• публикации и статии;
• връзки към други интернет страници.

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.

2.3 Фондация “Смокиня” не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страницата.

2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.

2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на потребителите системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

2.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

  1. АВТОРСКИ права и интелектуална собственост

3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ на отговорността

4.1 Фондация “Смокиня” полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация “Смокиня” не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация “Смокиня” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 Фондация “Смокиня” не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

4.3 Фондация “Смокиня” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 Фондация “Смокиня” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.