За насФондация “Смокиня” допринася за създаването на свят, който работи за всички.
В основата си ние действаме от любов, грижа и сътрудничество.

Фондация “Смокиня” служи като платформа за обучение на хората, които са готови да се ангажират със собствените си нужди за образование и развитие. Създаваме възможности и предоставяме пространство за обучение, принос и израстване, чрез участие, доброволчество и ръководене на проекти.

Нашият подход е евристичен – метод за овластяване на човек да открие, или научи нещо, сам за себе си. “Смокиня” предоставя алтернативен контекст на обучение – чрез преживяване, чиракуване, или учене чрез практика.

Фондация “Смокиня” следва своята визия и ценности чрез младежка работа. Младежката работа за нас е предоставянето на контекст и поле за изследователство и откривателство на вътрешния младежки дух, който притежават хората, групите и организациите. От тази позиция са възможни множество резултати на различни нива и в различни области.

Следващата ни голяма стъпка е създаването и управлението на младежки център за обучение и доброволчество до края на 2021 г.
Място за учене, принос и растеж.

Учим се и преподаваме цял живот.


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредитирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Фондация “Смокиня” до момента е създала възможност за над 750 образователни мобилности: обмени, обучения, доброволчески програми. Над 750 млади хора ни се довериха, пътуваха, участваха и учиха в над 150 проекта в повече от 35 държави. Много от тях дариха от времето си, или малки суми, с които съществуването на фондацията през последните години бе подпомогнато и ангажимент на всички, които се докоснаха до дейностите ѝ.

С кого работим?

Работим с онези, които имат нужда от подкрепа.
Някои от тях виждат и осъзнават, че официалната образователна система предоставя много, но ѝ липсват гъвкавост и адаптивност в динамичния свят, в който живеем: комуникацията, технологиите и обучението се развиват и променят непрестанно.

Други някак попадат в сляпото петно на институциите, или изпадат във водоразделна житейска ситуация:
– на прага между образованието и кариерата;
– на прага между възможни различни кариерни пътеки;
– тези извън образователната система и трайно безработни.
– наш фокус са младите между 17 и 25 години, но често работим с възрастни над 25, че дори до 65 г.

Учителите, обучителите, треньорите, възпитателите, младежките работници, доброволците и активните млади хора се нуждаят от алтернатива на структурирано обучение извън училище.
Това е неформалното образование, ученето чрез преживяване, където фокусът е върху обучаемия. Във фондация “Смокиня” го наричаме още – „евристичен подход“.
Ние предлагаме тази алтернатива за онези, които имат нужда и желание да израстват още повече.
Нашата работа е фокусирана над младежи и възрастни, които попадат в „сляпото петно“ на официалната образователна система и въпреки това имат голям потенциал.
Развивайки нови компетенции у участващите, ние въздействаме на нуждаещите се.

Фондация “Смокиня” е организация в обществена полза.
Фондация “Смокиня” е нестопанска, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация.
Фондация “Смокиня” е организация на равните възможности и НЕ дискриминира на каквато и да е основа.

Присъедини се, или прочети какво казват другите за нашите програми.


Историята

Смокинята е дървесен вид и наименование на плода на това дърво – смокиня.
Смокинята е символ в различните култури, религии и митологии и има метафоричен смисъл на: мъдрост, благодат, плодородие, познание, устойчивост, просветление и др.

Смокинята е сред най-старите дървесни видове, които са били облагородени и култивирани. При опрашването, във всеки плод има по една загинала смокинова оса, която навлиза в цвета, опрашва съцветията, оставя своите яйца и остава вътре завинаги. Това е прекрасен пример в природата за симбиоза и мутуализъм – дървото и осата зависят един от друг, за да оцелеят.

Поради символиката и метафорите свързани със смокинята, името на фондацията бе решено да носи това име.
Израз на намерение за устойчивост, развитие, познание, мъдрост, симбиоза.
В редовете надолу може да научите някои от основните етапи на поява и развитие на организацията.


“Смокиня” беше името на блог за популяризиране на образователната мобилност от 2013 г. През 2014 г. блогът прерастна в неформална група като израз на вдъхновението и създаването на възможности за младите хора в България да участват в качествени младежки проекти в рамките на програми “Младежта в действие” и “Еразъм+” на ЕК. Всичко това бе инициирано от Тихомир Георгиев – ентусиазиран доброволец по ЕДС (2013 г.) на път да се присъедини към нестопанския сектор, сферата на неформалното образование и да се превърне в пламенен младежки работник.

С времето усилията започнаха да се отплащат. Неформалната група “Смокиня” започна да си партнира с организации от международната нестопанска мрежа “Synergy Network”. Неформална мрежа от над 35 НПО от над 25 държави – главно от Европейския съюз, но и в страни като: Търция, Армения, Грузия, Израел, Украйна, Молдова, Русия, Азербайджан и др. Така през 2014 г. и 2015 г. все повече и повече български младежи имаха възможността и участваха в разнообразни проекти по програма Еразъм+.

Контактите, взаимовръзките и вдъхновението продължаваха да се разширяват и растат.
Нововъзникващата фондация може да бъде считана и като резултат на личното вдъхновение и стремеж на учредителя да сподели своя опит и да разпространи възможностите, които дават ЕС и младежките програми на ЕК (Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност).
През 2016 г. бе учредена фондация “Смокиня” от Тихомир, Деница и Детелина. По взаимно съгласие и ангажимент избрахме визията ни да бъде: принос към създаването на свят, който работи за всички с любов, грижа и сътрудничество.
Юридически фондацията има УС от трима души и е представлявана от Директора, който се отчита пред УС.

В хода на появата и развитието на фондация “Смокиня” множество хора се включиха и допринесоха.
Фондацията получи възможност да ползва ъгълче за нуждите си в прекрасния офис на СНЦ “Фабрика за идеи” в гр. София.
Помощници и доброволци създадоха логото на организацията, уебсайта и ни помогнаха и консултираха в различни направления. А много други подкрепиха развитието на организацията директно и индиректно, чрез споделя на нашето вдъхновение, давайки ни съвети и обратна връзка.

Присъедини се, или прочети какво казват другите за нашите програми.


Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) винаги е проявявала устойчив интерес към темата за доброто управление на гражданските организации. През 2020 г. изготвихa и издадоха Стандартите за добро управление на гражданска организация с колеги от гражданския сектор.Годишни отчети

2021 Паричен поток
2021 Годишен доклад за дейността
2021 Счетоводен баланс
2020 Паричен поток
2020 Отчет за дейността
2019 Паричен поток
2019 Отчет за дейността
2018 Паричен поток
2018 Отчет за дейността
2017 Паричен поток
2017 Отчет за дейността
2016 Паричен поток
2016 Отчет за дейността


Устав на фондацията

Съдебно решение

Етичек кодекс

Стандарти за добро управление на гражданска организация в България


 
 

Други отчети свързани с дейността на фондацията.

2021 КВАДРАТ ДЗЗД