Клуб “Смокиня” | Smokinya Club
CLICK here for English

Клуб “Смокиня”

Нашата мисия

“Клуб Смокиня” e редовна седмична среща – всеки четвъртък в 18 часа.

Всеки четвъртък сте добре дошли да се присъедините към нас в офиса ни или на открито за различни събития, работилници и дейности, с които да се забавляваме и учим. Надяваме се да накараме пловдивчани да се почувстват принадлежащи към общност като се събират заедно всяка седмица.Всеки месец оповестяваме дейностите за текущия месец в социалните медии и на уеб страницата ни, така че да можете да ги вместите в графика си и да сте винаги информирани предварително.

Не се стеснявайте и се присъединете към нас и пловдивчани в създаването на по-светло и щастливо бъдеще за всички!“Клуб Смокиня” е за теб, ако обичаш:

– да срещаш нови хора;
– да разговаряш на интересни теми;
– да гледаш алтернативни филми;
– да си сред природата;
– да развиваш нови умения;
– да си активен и да се изрязяваш;
– да помагаш на връстници и възрастни;
– да прилагаш практични знания и умения;
– да реализираш полезни идеи;
– да се забавлявате!

Какво предлагаме:
1. пространство;
2. менторство;
3. обучения;
4. общност;
5. разнообразни материали.

Регистрирай се: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA

Свържете се с нас сега!

Къде?
ул. „Бетховен“ 12, 4000 Център, Пловдив

Кога?
Всеки четвъртък от 18:00 ч

Какво е планирано за този четвъртък?
Проверете го във Facebook събитието!


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Smokinya ClubOur mission

“Smokinya Club” is a regular weekly meet-up – every Thursday at 6 p.m.

Every Thursday you are welcome in to join us in our office or outside for different events, workshops and activities that are meant for fun and/or learning, with the hopes of making the people of Plovdiv feel like they belong in a community by coming together every week.

Every month we announce the different things we will do through that month on our social media and website, so you can plan around your schedule and always stay informed in advance.

So don’t be shy and join us and the people of Plovdiv in making a brighter and more joyful future for everyone!“Smokinya Club” is for you, if you’d love to:

– meet new people;
– discuss about interesting topics;
– watch alternative movies;
– be in nature;
– develop new skills;
– be active to express yourself;
– help peers and adults;
– apply practical knowledge and skills;
– realize useful ideas;
– have a fun time !

What we offer:
1. space;
2. mentoring;
3. training;
4. community;
5. various materials.

Register: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA


Contact us now!

Where?
ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv

When?
Every Thursday at 18:00


What is scheduled for this Thursday?
Check it out on the Facebook Event!

 


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.