Клуб “Смокиня”Smokinya_smokinya-club-1st-event001.jpg


Facebook Event Here


CLICK here for English

Клуб “Смокиня”

Нашата мисия

“Клуб Смокиня” e редовна седмична среща – всеки четвъртък в 18 часа.

Възползвайте се да бъдете стажант, или доброволец, във фондацията, за да получите приоритетно новини за международни обмени, обучения, стажантски и доброволчески програми!

Всеки четвъртък сте добре дошли в нашия офис да се запознаем и да споделим час и половина заедно.
Понякога срещите се провеждат извън офиса ни, което оповестяваме своевременно.

“Клуб Смокиня” е за теб, ако обичаш:

– да срещаш нови хора;
– да разговаряш на интересни теми;
– да гледаш алтернативни филми;
– да си сред природата;
– да развиваш нови умения;
– да си активен и да се изрязяваш;
– да помагаш на връстници и възрастни;
– да прилагаш практични знания и умения;
– да реализираш полезни идеи!

Какво предлагаме:
1. пространство;
2. менторство;
3. обучения;
4. общност;
5. разнообразни материали.

Регистрирай се: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA

Свържете се с нас сега!

Къде?
ул. „Бетховен“ 12, 4000 Център, Пловдив

Кога?
Всеки четвъртък от 18:00 ч

Какво е планирано за този четвъртък?
Проверете го във Facebook събитието!


Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност.


Фондация “Смокиня” е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Еразъм.


Smokinya ClubOur mission

“Smokinya Club” is a regular weekly meet-up – every Thursday at 6 p.m.

Take advantage of being an intern, or a volunteer at the foundation to get priority news about international exchanges, trainings, internships and volunteer programs!

Every Thursday you are welcome in our office to meet and share an hour and a half together.
Sometimes meetings are held outside our office, which we announce in a timely manner.

“Smokinya Club” is for you, if you’d love to:

– meet new people;
– discuss about interesting topics;
– watch alternative movies;
– be in nature;
– develop new skills;
– be active to express yourself;
– help peers and adults;
– apply practical knowledge and skills;
– realize useful ideas!

What we offer:
1. space;
2. mentoring;
3. training;
4. community;
5. various materials.

Register: https://forms.gle/M1qZkyiCSLbqokjKA


Contact us now!

Where?
ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv

When?
Every Thursday at 18:00


What is scheduled for this Thursday?
Check it out on the Facebook Event!

 


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.