Privacy policy and GDPRsmokinya_privacy-policy-gdpr-cookies_001.jpg


Dear visitors, below is Smokinya Foundation’s personal data protection policy (GDPR) on our website https://smokinya.com/.
(За български, моля плъзнете страницата надолу!)


Политика за поверителност

Фондация “Смокиня” (Фондацията) следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Фондацията събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Електронни адреси/ Телефон за контакт
Електронните адреси, предоставени от вас като участници в наши събития и други дейности, свързани с повишаване уменията и компетенциите на млади и възрастни (обучения, семинари, програми и пр.), ще бъдат използвани само във връзка с подбора и предоставянето на допълнителна информация и възможности за включване в дейността ни с оглед постигане на устойчивост и последователност в предоставянето от страна на Фондацията на подкрепа за развитие на млади и възрастни и всички, особено тези със специални, или по-малко възможности спрямо техните връстници.

В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Фондацията или директно към електронния адрес на Фондацията, Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. Фондацията не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване Фондацията изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Фондацията:
1. право на информация;
2. право на достъп до личните му данни;
3. право на коригиране;
4. право на изтриване;
5. право на ограничаване на обработването;
6. право на преносимост на данните;
7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Фондацията не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Фондацията, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Фондацията info@smokinya.com.

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на Фондацията.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@smokinya.com , на телефони: +359 88 865 3280, или по пощата на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. “Бетовен” №12.