“Smokinya Club” – Creativity Workshop

fullimagename


За български плъзнете надолу.

 

“Smokinya” foundation is organizing “Smokinya club”, which already took place for a second time in Plovdiv. The main idea of the club is to gather locals and foreigners, living in Plovdiv, to create positive impact for their community and city.

During the first event, in which almost 20 people participated, we collected more than 30 ideas about what can be done for our community and city.

For our second meeting, we created a workshop about the “Circle of Creativity” which can help us to decide and clearly see what our goals, objectives and realities are.

Together with our volunteer Vladan all participants presented their ideas and visions and discussed what is the best possible way to achieve them and which is the first step to begin with.

The methodology of circle of creativity follows the steps below:

Reality check – a check of what resources you currently have (material or people related),
Vision – an abstract view of the feeling your event will bring or what you’re aiming for,
Goal – the end result you’re aiming for that needs to be S.M.A.R.T.,
Objectives – the division of the goal into smaller manageable tasks,
Plan – time bound list of actions you’ll undertake to plan your event,
Action – the actions you undertake to make your event happen,
Result – the end result of your event.

We also discussed the next events that will take place, which will most likely be a movie discussion and a family tree workshop.

Keep an eye on our page so you do not miss the details of the next meeting. We are looking forward to meeting you!


Фондация „Смокиня“ организира „Клуб Смокиня“, който се проведе за втори път в Пловдив. Основната идея на клуба е да бъде място за среща на местни граждани и чужденци, живеещи в Пловдив, които да повлияят позитивно на общността и града.

Почти 20 души присъстваха на първото ни събитие, на което събрахме повече от 30 идеи за бъдещето на града и общността.

За втората ни среща организирахме работилница за „Кръгът на творчеството“, който може да бъде полезен при планирането и постигането на нашите цели.

Заедно с нашия доброволец Владан участниците представиха своите идеи и визии и обсъдиха кой е най-добрият възможен начин за тяхното постигане и каква е първата стъпка към тях.

 

Методологията на „Кръгът на творчеството“ е следната:

Проверка на реалността – описание на наличните ресурси и способности;
Визия – абстрактно описание на чувството, което ще ти донесе постигането на целта ти;
Цел – крайният резултат, към който се стремиш, използвайки S.M.A.R.T. метода;
Подцели – раздробяване на целта на по-малки, леснопостижими цели;
План – действията, които ще предприемеш, стъпка по стъпка, за конкретен период от време, за да постигнеш целта си;
Действие – това, което ще предприемеш, за да постигнеш целта си;
Резултат – това, което си постигнал с действията си.

Също дискутирахме предстоящите събития, които най-вероятно ще са дискусия на филм и работилница за изработване на родословно дърво.

Следи страница ни, за да не изпуснеш подробности относно следващата среща. Нямаме търпение да те видим!


 
 

“Smokinya Club” – Creativity Workshop
Tags: