Time To Move 2023 | Campaign Events


Ние, от Фондация Смокиня, активно участваме в невероятната кампания Time To Move 2023, като си сътрудничим с нашите партньори Евродеск, Eразъм+ и Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Нашите скорошни посещения в СОУ „Христо Груев Данов“ и презентацията, проведена в нашия офис, отбелязаха важна стъпка в популяризирането на разнообразните възможности, предлагани в мрежата Евродеск, и ние желаем да споделим това преживяване и с вас.
 
Като младежки работници, за нас е важно предоставянето пред младите хора на инструментите и възможностите, от които се нуждаят, за да процъфтяват в днешния динамичен свят. Евродеск и Еразъм+ предоставят подкрепа за младежите, предлагайки множество възможности, от международен обмен до учебен опит, който може да оформя бъдещето.По време на нашите събития ние представихме как тези програми могат да променят живота и да отворят врати за амбициозните млади хора.
 
Нашето посещение не беше само за популяризиране на възможностите на Евродеск, а и за вдъхновяване на младежите да изследват света отвъд зоните си на комфорт. Евродеск е платформа, която насърчава културния обмен, личностното израстване и развитието на умения. Заедно с програмата Еразъм+ те предоставят шанс на младите хора да изпитат нови преживявания, както в Европа, така и в световен мащаб.

 
Ние се ангажираме да продължим да насърчаваме личностното и професионално развитие на младите хора. Кампанията Time To Move 2023 е чудесна възможност за нас да покажем нашата отдаденост на тази кауза. Следете нашия уебсайт и социални медии за повече актуализации, понеже на 26 октомври предстои следващото събитие на тема Time to Move, организирано от нас. Присъединете се, за да научите интересни факти, докато се забавлявате!At Smokinya Foundation, we’ve been actively involved in the incredible Time To Move 2023 campaign, collaborating with out partner Eurodesk, Erasmus+, and the Human Resource Development Centre (HRDC). Our recent visitс to Hristo Gruev Danov secondary school and the presentation happened in our office marked an important step in promoting the diverse opportunities offered by Eurodesk, and we’re excited to share this experience with you.
 
As youth workers, we find it important to provide young people with the tools and opportunities they need to thrive in today’s world. Eurodesk and Erasmus+ deliver support for the youth, offering a tones of possibilities, from international exchanges to learning experiences that shape futures. During our events, we explained how these programs can change lives and open doors for ambitious young individuals.
 
Our visit was not just about promoting Eurodesk opportunities, it was about inspiring the youth to explore the world beyond their comfort zones. Eurodesk is a platform that promotes cultural exchange, personal growth, and skill development. Together with the program Erasmus+, they provide a chance for young people to step out of their comfort zones and experience new horizons, both within Europe and globally.

 
We are committed to continue promoting the personal and professional development of young individuals. The Time To Move 2023 campaign is a great opportunity to us to show off our dedication to this cause. Keep an eye on our website and social media for more updates, as on 26th of October there is the next Time to Move event organised by Smokinya Foundation. Join for learning interesting facts while having fun!Website of the campaign: Time to Move

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

These event are funded and in partnership with Time to Move 2023, Eurodesk , Erasmus+, and the Human Resource Development Centre (HRDC).


Sign up for our newsletter.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 

 
 

Time To Move 2023 | Campaign Events
Tags: