Cleaning event 31 October – Maritsa 122


Присъединете се към нас на 31 октомври за местно събитие за почистване в Пловдив!🎃 Съгласете се с нас, че боклукът, разпръснат наоколо, може да бъде по-страшен от всеки костюм за Хелоуин.😱
Събираме се, за да почистим тази страна на реката – място, където хората често се разхождат и се разхождат с четириногите си приятели.🐕

⏰ 17:30 (продължителност 45 минути)
📅 31 октомври
📍 бул. Марица 122 – начална точка

Ние ще осигурим всички необходими чували, ръкавици, дезинфектанти за ръце. Моля, заповядайте с дрехи и обувки подходящи за целта! Така че, слагайте екипировка и се присъединете към нас за призрачно почистване! 👻🍂🗑️

Нека се срещнем тук👇 бул, марица 122, Пловдив

За по-добра организация и координация на събитието, молим , изразете интереса си на събитието във фейсбук.


Join us on October 31st for a local Plovdiv cleaning event!🎃 Agree with us that having trash scattered around can be scarier than any Halloween costume.😱
We’re getting together to clean up this side of the river – a place where people often go for walks and to walk with their 4 legged friends.🐕

⏰ 5:30 PM (duration 45 minutes)
📅 31 October
📍 bul. Maritsa 122 – meeting point

We will provide all the necessary bags, gloves, hand sanitizers. Please come with clothes and shoes for the purpose! So, put on your gear and join us for a spooktacular clean-up! 👻🍂🗑️


Let’s meet up here 👇 bul. Maritsa 122, Plovdiv

For the best organisation and coordination of the event, please show your interest by voting on our Facebook Event


Smokinya Foundation follows the UN youth agenda 2030, the 11 Youth goals for EU, and EU strategy in the field of youth to Engage, Connect, Empower. We are committed to contribute in working towards reaching the UN SDGs.

Smokinya Foundation is accredited to carry out Erasmus+ projects in the field of youth, as well as, we are holding a Quality Label for Lead organisation within the programme European Solidarity Corps.https://smokinya.com/2022/07/17-sustainable-development-goals-of-the-united-nations/


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Cleaning event 31 October – Maritsa 122
Tags: