Skill UP! – Our adventure in Austria

fullimagename

CLICK here for English


Здравейте!
Ние сме Деница, Венцеслава и Владан.
Днес искаме да споделим с вас нашите преживявания от Skill UP! Basic Synergy Training in Austria.


Винаги съм вярвала, че животът на човек става по-богат не толкова от материалните притежания, колкото от преживяванията, които има. А когато става въпрос за обучението Skill Up Basic Synergy, финансирано от програмата Erasmus+ на Eвропейската комисия, на което участвах в началото на месец септември 2021 в Австрия, мога без съмнение и с радост да кажа, че е обогатило живота ми.

Когато пристигнах на мястото, имах много малка представа какво ме очаква. Запознах се с останалите 30 участника от различни европейски държави. Започнахме с въведение, целеполагане и организация на следващите дни.

В първата част от програмата обсъждахме автоматичните мисли, които всеки човек има, и как понякога тези мисли ни водят до заключения, които често не са точни. Осъзнах, че когато обръщам повече внимание на мислите, които автоматично изскачат в главата ми, сякаш придобивам повече свобода и виждам повече възможности отвъд ограниченията, които преди съм си слагала. Следващата част беше насочена към доверие и партниране. Имахме няколко дейности, които ни помогнаха да се наблюдаваме в група или в двойка и да си зададем въпроси като: Мога ли да се доверявам? Позволявам ли на другите и на себе си да се грижат за мен? Честен/-на ли съм със себе си?

Кулминацията на обучението беше в практиката на открито, където имахме възможност да приложим това, което бяхме научили. Работехме в групи с хора, които почти не познавахме и започнахме да формираме екипи, да се учим да се грижим за нуждите на хората в екипа, да си поставяме цели и да се забавляваме. ☺

Това, което ми повлия най-много, беше осъзнаването, че думите, които използвам, влияят на съобщенията, които изпращам на другите, и на това как се чувствам.

Този трейнинг със сигурност ми донесе нови перспективи и ще го помня дълго. Благодарна съм на участниците за това, че бяха толкова автентични и подкрепящи, както и на трейнърите и ко-трейнърите, които направиха възможно да се случи това обучение.


Здравейте,

Казвам се Владан и участвах в обучението „Skill Up”, което се проведе в Австрия.

Цялото преживяване започна, още докато пътувах към Австрия, тъй като имаше забавяне на границата между Хърватска и Словения и вече почвах да мисля, че ще закъснея за обучението. За щастие, се появи човек, който пътуваше към Виена, и след дългото ми пътуване и чакане на границата, продължих пътя си някого, когото познавах от едва две минути. Благодаря, Далибор!

Това първо приключение беше много подобно на цялото ми преживяване по време на обучението в Австрия. През всичките 9 дни имах много време да мисля и да осъзная неща, за които преди това не си бях давал сметка, а в същото време имах ограничено време да действам и реагирам.

Второто нещо, което си заслужава да спомена, е интензивността на трейнинга. Тъй като съм доброволец във Фондация „Смокиня“ и едно от задълженията ми там е да изпращам участници в чужбина на Erasmus+ курсове и обмени, бях запознат с факта, че проектите са интензивни, но сега успях от първо лице да се докосна до това. Все пак, едно е само да знаеш нещо, съвсем друго е да си го изпитал.

За мой късмет, това обучение се проведе в красиво селце в Северна Австрия, наречено Neu Nagelberg. Локацията ми помогна да се откъсна от всички неща, които иначе биха ме разсейвали. В комбинация с това, бях обграден с повече от 20 други хора, искащи да учат, да опознават и да се развиват. Обучението Basic Synergy “Skill Up” допринесе за промяна в живота ми и ми помогна да видя и осъзная възможностите около и вътре в мен.


Какво ми даде тренингът Skill Up! в Neu Nagelberg:

Израснах, вярвайки че единственият индикатор за успех е измеримият резултат, който постигам. Нищо друго реално нямаше значение – нито усилията, нито броят на неуспешните опити, нито пък времето което съм вложила – нищо. Това, което имаше значение за мен, за да се чувствам успешна, бяха постигнатите резултати. За предпочитане ясно видимите такива.

И тогава – бам! Отивам на този Basic synergy тренинг в Австрия и стигам до разбирането, че всяко едно действие, всяка осъзната грешка, всяко ново разбиране, всеки нов въпрос, който възниква в ума ми, е успех. И нямам предвид, че някой от обучителите в този тренинг ми го е обяснил и аз съм го проумяла с логическия си мозък. Не. Аз успях да почувствам тази истина, да я преживея пак и пак по време на процесите в тренинга. И сега съм напълно убедена – резултатът е само един от признаците на успех.

Какво научих:

Научих доста. Едно от нещата, за които дори не подозирах, че мога да науча, е следното. Научих, че всеки един човек с неговото или нейното познание, характер и постъпки представлява една вселена от възможности не само за самия себе си, но и за всеки друг човек. Нека да обясня. Обикновено не ми харесва да съм в екип с човек, когото не харесвам, не одобрявам или накратко – който е много различен от мен. (И аз съм човек. Моля, не ме съдете.) Понякога обаче се случва да работя с такива хора и обикновено постъпвам с приемане на различната гледна точка и работа в посока на консенсус. Самата дума ‘консенсус’ подсказва, че не очаквам сътрудничеството ни да даде най-добрите възможни резултати. И както законът на Мърфи гласи ‘Ако нещо може да се обърка, то непременно ще се обърка’, то в един от процесите ми се падна партньор, който изглежда имаше трудности с разбирането било поради липса на внимание, било поради трудности с езика. Бях сразена. Моят стремеж за работа в консенсус сега щеше да се опрости до това да нося на гърба си партньора ми, да съм търпелива и да обяснявам, обяснявам… Можете да си представите изумлението ми, когато посред процеса аз получавам ‘аха’ момент. Благодарение на въпросите на партньора ми ние всъщност получаваме изцяло нова гледна точка към проблема, който трябва да разрешим. И дори разрешаваме задачата с минимално усилие и по-творчески, отколкото някога бих си представила. Еха! Бях смаяна. Ние всъщност работехме заедно в синергия!

Какво мисля за тренинга:

Много ми хареса как беше структуриран и проведен Skill Up тренингът. Сега, когато мисля за всички предизвикателства, пред които се изправих, и за всички нови осъзнавания, които постигнах, затаявам дъх и се усещам вдъхновена. Много ми допаднаха тишината и спокойствието на избраното място, както и разнообразно подбраните участници. Не бих променила нищо от опита си. Изключително съм щастлива, че взех участие в този тренинг. Голямо ‘благодаря’ на всички участвали в организацията и най-вече на обучителите и помощник-обучителите – Благодаря ви! Възхищавам ви се.

А за да бъда напълно откровена, ще споделя, че единственото нещо, което бих променила в моето преживяване би било да избера да участвам в този тренинг по-рано в живота си. Така че на всички, които искат да са действащи и да постигнат нещо в този свят, бих казала – започнете като направите този тренинг. Ще откриете удивителни неща за себе си и света и вашето откритие ще бъде ваше лично и неповторимо такова!


Hi there!
We are Denitsa, Ventseslava, and Vladan.
Today we are sharing our experiences from Skill UP! Basic Synergy Training in Austria.


I have always thought that it is our experiences that make our lives rich, not the material objects we possess. And if we talk about the Skill Up Basic Synergy training, funded by Erasmus+ and European Commission, that I had in the beginning of September in Austria, I can with no doubt say it made my life richer.

When I arrived at the venue, I almost had no idea what to expect. I got to know the other 30 participants from different European countries. We started with an introduction, goal setting, and organizing our next days.

In the first days, we were discussing what our automatic processes of thinking are and how often they lead us to conclusions that are frequently not true. I realize that when I have awareness of my automatic thought patterns, I have more freedom to explore what other opportunities there are beyond the limits I put to myself. The next days were about cooperation and trust. We had several activities that helped us observe ourselves in a group or with another person and ask ourselves questions such as: Am I able to trust? Do I allow myself and others to be cared for? Am I honest with myself?

The culmination of the training was the outdoor experience where we could apply what we learned. We worked in groups with people we barely knew and had to form teams, care for each other’s needs and focus on a goal we set, and we also had fun. ☺

My biggest intake was related to the language I use when I speak and what impact it may have on how I feel and the messages I send to others.

It has been a training that brought me some new perspectives that I will remember for a long time. I am extremely thankful to the group of people for being so authentic and supportive, and to the trainers and co-trainers who made this project happen.


Hi there!

My name is Vladan and I took part in the ‘Skill Up!’ training course in Austria.

The whole experience started while I was traveling to Austria. At one point I got stuck between Croatia and Slovenia, and I realized that I am going to arrive late. Fortunately, I managed to find a person going to Vienna so after many hours of traveling and waiting on the border I continued my journey with a person which I know for 2 minutes. Thank you Dalibor!

Later on, I will realize that the whole experience will be pretty much similar to my travel. During the 9 days of the training, I had much time to think and come to realizations to which I would never come, but also at the same time, I had limited time to act and react.

The second thing worth mentioning is the intensiveness of the training. One of the tasks I have as a volunteer in Smokinya Foundation is supporting the process of sending participants abroad to Erasmus+ training courses and youth exchanges, so I am familiar with the fact that these projects are intensive, but knowing the fact and experiencing it for the first time were totally two different things.

Luckily for me, this training was held in a beautiful village in the north of Austria – Neu Nagelber. This helped me with ignoring all possible distractions that may come around. This and the fact that I am surrounded by more than 20 other people willing to learn, to discover, and to improve themselves. Basic synergy training ‘Skill Up!’ was a truly life-changing experience for me, it helped me realize and acknowledge opportunities around and inside me.


What the Skill Up Training in Neu Nagelberg gave me:

I was brought up to believe that the only sign of success is the measurable result I achieve. Nothing else really mattered – not the effort and the amount of unsuccessful attempts, not the time I put in – nothing. What really mattered for me in order to feel successful were the results. Preferably the tangible ones.

And bam! I go to this Basic synergy training in Austria and I get to the understanding that every single action, every mistake, every new understanding, every new question I have in my head is a success. And I don’t mean that a trainer explained it to me and I understood it with my logical mind. I got to feel it, I got to experience it over and over during the processes in the training. And now I am fully convinced – a result is only one of the sources of success.

What I learned:

I learned a lot. However, the following was one of the things I didn’t even suspect I could learn. I learned that every person with his or her knowledge, character and behavior is a universe of opportunity not only for himself or herself but for any other person. Let me elaborate. Generally, I don’t like being in a team with a person I don’t like, or approve of, or in short with someone very much different than me. (I am a human, please don’t judge) Anyway, I sometimes happen to be working with such people and my usual behavior is to accept them and work towards consensus. The word ‘consensus’ in itself indicates that I didn’t expect our collaboration to yield the best results. And as Murphy ‘s Law states: If anything can go wrong, it will, in one of the processes I was allocated a partner who seemed to have difficulties understanding due to shortage of focus or some lack of language skills. I was frustrated – my strive for consensus would now downgrade to carrying my team mate on my back, being patient and explaining and explaining… You can imagine my amazement when halfway through the process I found myself in the ‘aha’ moment. Due to my partner’s questions we were in fact gaining a whole new perspective on the problem we needed to solve. And we were actually solving the problem effortlessly and more creatively than I could ever imagine. Wow! I was astonished. We were working together in synergy!

How I feel about this training:

I enjoyed very much the way the Skill Up training was structured and delivered. All the challenges I faced and all the new understandings I got I find truly eye-opening and inspirational. I liked very much the peaceful location that was chosen and the diversity of the people participating in the project. I wouldn’t change anything about my experience. I am extremely happy I participated in this training. A big ‘thank you’ to all the people from all the organizations who made it happen and particularly to the trainers and co-trainers – Thank you! I admire you.

To be absolutely honest the only thing I wish was different in my experience is that I wish I did this training earlier in my life. So to everyone who would like to do anything in this world I would say – start by doing this training. You will discover amazing things about yourself and the world and your discovery will be entirely up to you – your own and unique!


Sign up for our newsletter.

This program is co-funded by the Erasmus+ program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute anendorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot beheld responsible for any use which may be made of the information contained therein. //Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представляваодобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търсиотговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

smokinya_logos-beneficiares-erasmus-left_en.jpg

Skill UP! – Our adventure in Austria
Tags: