Сливи за смет на Небет тепе – Акция по почистване

smokinya_cleaning-action-nebet-tepe-hill-plovdiv-plums-for-garbage_001.jpg


For English Scroll Down
Facebook Event Page


Небет Тепе, Пловдив
01/11/2020 Неделя
От 11:00 до 15:00
Крайна точка в кафене “Пейка” за топла напитка и малко плодове!


Какво ще правим?
Ще се срещнем на върха на тепето в 11:00 сутринта (ако сте снощни хладният въздух ще ви дойде добре!), ще се разделим на 2 до 3 групи и поемем дадена територия за чистене. Има доста фасове, бутилки, кенчета, сламки и тем подобни дребни, но досадни боклуци!
Ние ще набавим чували, ръкавици, почистващ препарат за ръце, и плодове които да ви раздадем след като почистим тепето. След цялото чистене и брисане заповядайте в кафене “Пейка” за топла напитка или лимонада.

Идеята:
Преди няколко седмици бях с няколко мои приятели на Небет Тепе, за да се насладим на една от последните топли вечери на тепето. Като хора живеещи и живели в чужбина се зачудихме, защо някои хора все още си оставят боклуците на земята и не си ги събират и да ги изхвърлят в кофите.
След няколко дни моя позната спомена че организира почистване в планина Витоша на някои от пътеките там и е било успешно.
Това ме подбуди да предложа в нашата организация фондация “Смокиня” да направим ‘‘Сливи за смет‘‘ инициатива за почистване на Небет тепе. И така да направим нещо обществено полезно, готино и социално, да ангажираме млади и пораснали граждани и да сме полезни за околната среда, както тя е за нас. Имаме няколко фотографа нахъсани да заснемат инициативата ни и да направят малка колекция за следващи чистения.

Регистрация тук:
https://forms.gle/SroF9y6Wz4EbmNFW9

Инициативата е подкрепена от Община Пловдив.


Nebet Tepe, Plovdiv
01/11/2020 Sunday
From 11:00 to 15:00
Final point at Peyka Cafe for a hot drink and some fruit!


What are we going to do?
We will meet at the top of the hill at 11:00 am (if you are hanging from the night before the cool air will come in handy for ya!). We will split into 2 to 3 groups and take a certain area for cleaning. There are a lot of cigarette butts, bottles, cans, straws, and other small and annoying garbage!
We will provide bin bags, gloves, hand sanitizer, and fruits to give you after we clean the hill. After all the cleaning and wiping, you are welcomed at Peyka Cafe for a hot drink or lemonade.

The idea:
A few weeks ago I was with a few of my friends at Nebet Tepe to enjoy one of the last warm evenings on the hill. As people who have lived and still living abroad, we wondered why some people still leave their garbage on the ground and don’t collect it and throw it in the rubbish bin.
A few days later, an acquaintance of mine mentioned that he has organized cleaning in Vitosha Mountain in Sofia for some of the trails there and that it was successful.
This prompted me to propose to my organization Smokinya Foundation to make a “Garbage For Plums” initiative to clean Nebet Tepe. And, so to do something socially useful, cool and useful, and to engage young and old citizens and to be as kind to the environment as it is to us. We got a couple of photographers eager to snap the whole thing and make a tiny collection for future cleanings.

Register here:
https://forms.gle/SroF9y6Wz4EbmNFW9
This initiative is supported by Plovdiv Municipality.
Come, support us and let’s have some fun.
See you there peeps!


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 

Сливи за смет на Небет тепе – Акция по почистване
Tags: