The BIG NETWORKING – annual event of Smokinya Foundation

smokinya_the-big-networking-annual-event-of-smokinya-foundation_003.jpg


22 Nov 2018 г.
19:00
Cush.Bar (ул. „Екзарх Йосиф“ 37)
Sofia


Are you ready for THE BIG NETWORKING?
22 Nov 2018 г.
19:00
Cush.Bar (ул. „Екзарх Йосиф“ 37)
Sofia


Плъзнете надолу, за да прочетете поканата на български език


Read below and discover who we are and what we usually do:

Smokinya Foundation contributes in creating a world that works for all through love, care and cooperation.

Over the past years, we have been partners in Erasmus+ (60+ youth projects – exchanges and trainings – over 260 participants have accumulated tremendous amount of experience, knowledge and practical skills. In countries such as:
Greece, Lichtenstein, the Netherlands, Hungary, Latvia, Croatia, the Czech Republic, Italy, Ukraine, Denmark, United Kingdom.

See how it went last year:
The Annual Event 2017

We want to gather, exchange experiences, create new contacts and share what Erasmus+ and youth mobility are. Let us also introduce opportunities for inclusion and participation in various initiatives.

In this event you will also find out:
• About the Erasmus+ and European Solidarity Corps
• What are the different opportunities and how to take advantage on them
• What other NGOs do who will present their work
• We will talk about a method that we use: the basic synergy
• You will be able to ask your questions and get a response from us and our guest experts

This event is for free, you just come and have fun!
Place: Cush.Bar (ул. „Екзарх Йосиф“ 37)

Register here: Click here to register NOW!
Don’t hesitate a second and join us on 22nd of November!


Support us by leaving feedback here:
https://www.facebook.com/pg/smokinyafoundation/reviews/

Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/about/testimonials/

Sign up for our newsletter.


Готови ли сте за ГОЛЯМОТО ОМРЕЖВАНЕ?

Прочетете по-долу и открийте кои сме ние и това, което обикновено правим:

Фондация Смокиня допринася за създаването на свят, който работи за всички чрез любов, грижа и сътрудничество.

През последните години участвахме в програмата Еразъм+ (60+ младежки проекта – обмени и обучения – над 260 участници натрупаха огромен опит, знания и практически умения в страни като:
Гърция, Лихтенщайн, Холандия, Унгария, Латвия, Хърватия, Чешката република, Италия, Украйна, Дания, Обединеното кралство.

Вижте как мина миналата година:
Годишното събитие през 2017 г.

Искаме да се съберем, обменим опит, да създадем нови контакти и да споделим какво е Erasmus+ и младежката мобилност. Също искаме да ви представим и въведем във възможности за включване и участие в различни инициативи.

В това събитие ще научите също:
• За Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност
• Какви са различните възможности и как да се възползвате от тях
• Какво правят други страхотни организации, които ще представят своята работа
• Ще поговорим за един метод, който използваме: основна синергия
• Ще можете да задавате вашите въпроси и да получите отговор от нас и нашите гостуващи експерти

Това събитие е безплатно, просто дойде и се забавлявайте!
Място: Cush.Bar (ул. „Екзарх Йосиф“ 37)

Регистрирайте се тук: Натисни тук, за да се регистрираш СЕГА!
Не се колебайте и се присъединете към нас на 22 ноември!


Бихте ни подпомогнали и с оставянето на отзив тук:
https://www.facebook.com/pg/smokinyafoundation/reviews/

Искаш ли да научиш за ползите от нашите курсове? Натисни тук: https://smokinya.com/about/testimonials/

Запиши се за нашите известия.

Открийте ни и тук:

https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

 
 

The BIG NETWORKING – annual event of Smokinya Foundation
Tags: