International Science Fair FISSION – Outcome


Деветото издание на международния научен фестивал FISSION се проведе на 12-13 април 2024 г. в Американския колеж в София и посрещна повече от 150 ученици от целия свят – България, Турция, Северна Македония, Чехия, Унгария и Канада. Младите научни ентусиасти представиха над 65 научни разработки (модели и експерименти) в разнообразни катерогии – физика и инженерство, биомедицина, биология, химия, екология, компютърни науки и математика.Откриването на FISSION 2024 се състоя в аудиторията „Уитакър”. Главните организатори: Мерием Ферева, Александра Даскалова, Десислава Маркова и Теодора Даскалова, дванадесетокласнички от Американския колеж, посрещнаха учениците и гостите. Президентът на Американския колеж, Емили Санджънт-Бийзли, приветства всички участници и ги поздрави за интереса им към науката. Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България”, сподели радостта си да присъства на събитието и пожела успех на бъдещите учени. Представители на част от спонсорите – Д-р Ирина Ганчева (Digital Lights) и доц. д-р Едуард Маринов (Нов български университет) изразиха подкрепата си. Тазгодишното издание на FISSION кулминира с речта на официалния гост-лектор Теодосий Теодосиев, по-известен сред своите ученици като Тео. Теодосий Теодосиев е дългогодишен учител по физика, чиито ученици години наред представят България на международни олимпиади по физика и астрономия и постигат грандиозни успехи. Преди всичко Тео е отдаден да предаде на учениците си любовта към науката и истинските ценности в живота. Церемонията приключи с български народни танци, представени от клуба по народни танци към Американския колеж.Журито (в състав: гл. ас. д-р Кольо Данков, гл. ас. д-р Десислава Мантовска, Серж Ованесян, Ясен Хорозов, проф. д-р Олга Георгиева, д-р Катерина Велчева, проф. д-р Димитър Джилянов, Илина Ангелова, доц. д-р Евгения Бенова, доц. д-р Екатерина Йорданова, Ваня Ангелова, доц. д-р Благой Узунов, д-р Араш Арджамонд, Никола Каравасилев) излъчи победители във всяка категория – най-добър модел и най-добър експеримент, както и по една поощрителна награда.Участниците с отдаденост представяха проектите си през целия ден, но имаха и възможността да се разходят из кампуса на Колежа и да се запознаят с други
ентусиазирани ученици. На церемонията по награждаване Мария Ангелова, заместник-директор на Американския колеж в София, награди отличените проектите.

Организиран от ученици за ученици, с незаменимата помощ на д-р Красимира Чакърова, преподавател по физика и астрономия, FISSION отпразнува технологиите и иновациите и за пореден път доказа, че науката има силата да обединява.The ninth edition of the International Science Fair FISSION took place on April 12-13, 2024 at the American College of Sofia and welcomed more than 150 students from all over the world – Bulgaria, Turkey, North Macedonia, Czech Republic, Hungary and Canada. The young science enthusiasts presented more than 65 projects (models and experiments) in a variety of categories – physics and engineering, biomedicine, biology, chemistry, ecology, computer science and mathematics.The opening ceremony of FISSION 2024 took place in the Whitaker Auditorium. The main organizers Meriem Fereva, Alexandra Daskalova, Desislava Markova and Teodora Daskalova, twelfth graders from the American College, welcomed the students and guests. ACS President, Emily Sargeant-Beasley, welcomed all participants and congratulated them for their passion for science. Nancy Schiller, President of the America for Bulgaria Foundation, shared her impressions with the event and wished the future scientists to continue having curious minds. Representatives of some of the sponsors – Dr. Irina Gancheva (Digital Lights) and Assoc. Prof. Dr. Eduard Marinov (New Bulgarian University) expressed their support. This year’s edition of FISSION culminated with the speech of the official guest speaker Theodosii Theodosiev, better known among his students as Teo. Teodosii Teodosiev is a long-time physics teacher whose students have represented Bulgaria at international physics and astronomy olympiads for years and achieved spectacular success. Above all, Teo is committed to passing on to his students the love for science and the important values in life. The ceremony ended with a Bulgarian folk dance presented by the American College Folk Dance Club.The jury (in the faces of: Dr. Kolyo Dankov, Asst. Dr. Desislava Mantovska, Serge Ovanesyan, Yasen Horozov, Prof. Dr. Olga Georgieva, Dr. Katerina Velcheva, Prof. Dr. Dimitar Djilyanov, Ilina Angelova, Assoc. Prof. Dr. Evgenia Benova, Assoc. Prof. Dr. Ekaterina Yordanova, Vanya Angelova, Assoc. Prof. Dr. Blagoy Uzunov, Dr. Arash Arjamond, Nikola Karavasilev) selected the most outstanding projects in each category – best model and best experiment, as well as one honorable mention award.Participants were dedicated to presenting their projects throughout the day, and they also had the opportunity to walk around the ACS campus and meet other enthusiastic students. At the closing ceremony, Maria Angelova, ACS Vice Principal, awarded the most outstanding projects.

Organized by students for students, with the invaluable help of Dr. Krasimira Chakarova, physics and astronomy teacher, FISSION celebrated technology and innovation and once again proved that science has the power to bring us together.

International Science Fair FISSION – Outcome
Tags: