Smokinya Club | Street Cats Snap


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Уважаеми всички! Надяваме се, че всички сте развълнувани за следващия Smokinya Club.

Този път ще търсим котки! На 4 април е „Световен ден на бездомните животни“, затова решихме да ангажираме всички бездомни котки в Пловдив и да им покажем малко любов.

Играта е проста. Срещнете се с нас на 4 април в 18:00 часа около Джумая джамия и елате да търсите котки и да ги снимате.

След това ще имате два часа, за да ни изпратите всичките си снимки на котки във Facebook или Instagram. След това ще публикуваме най-добрите снимки от вас в нашите платформи и ще оставим хората да гласуват кой е най-добрият 🙂


📅 Дата: 04 април 2024 г
⏰ Час: 18:00ч
📍 Местоположение: Джумая джамия, Пловдив


Как да участвате:

➔Формуляр за кандидатстване: Осигурете си място от тук: application form

➔Доведете приятели: Поканете приятели, семейство и колеги да се присъединят и да прекарат забавен следобед в парка. Колкото повече, толкова по-весело!


За повече информация редовно проверявайте нашите Facebook и Instagram и повече информация ще бъде предоставена следващата седмица!

И нека покажем любов към котките на Пловдив 🙂


Dear all! We hope you are all excited for the next Smokinya Club.

This time we will be looking for cats! On 4th of April it is „World Stray Animal Day“ therefore we have decided to engage all of the stray cats of Plovdiv and show them some love.

The game is simple meet with us on 4th of April at 18:00 o’clock around Dzumaya Mosque and come look for cats and take a pictures of them.

Then you will have two hours to send us all of the pictures you took of cats on Facebook or Instagram. Afterwards we will post the best pictures from you on our platforms and let people vote who’s is the best 🙂


📅 Date: April 04, 2024
⏰ Time: 6 PM
📍 Location: Dzhumaya Mosque, Plovdiv


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


How to Participate:

➔Application Form: Secure your spot for this exciting event with Application Form.

➔Bring Friends: Encourage your friends, family, and colleagues to join and have a fun afternoon in the park. The more, the merrier!


For more information regularly check our Facebook and Instagram and more information would be provided next week!

And lets show love to the cats of Plovdiv 🙂


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 


 

Smokinya Club | Street Cats Snap
Tags: