On-line Training on Citizen Engagement in Policy MakingCitizen engagement refers to the process of engaging ordinary citizens in defining together their matters of concerns and how to address them. Citizen engagement is thus a crucial task for socially robust, fit-for-purpose and inclusive policymaking. This training covers rationales for citizen engagement, principles of good practice, as well as tools for running citizen engagement activities. The course includes a focus on deliberation and co-creation practices, illustrating different methods with case studies, and guidance on how to plan citizen engagement activities specifically at the design stage of policymaking. The training also offers networking and peer-to-peer discussion, together with practical exercises and hands-on group work on cases of interest to the participants.

The course is open to Commission staff as well as to external participants and will be held online. It will happen on two separate days: 13 March, 2024 from 10.00 to 17.00, and 20 March 2024 from 10.00 to 13.00. Please find the complete draft agenda below. It is recommended that participants attend both days.

Registrations are open! For external participants, REGISTER HERE.

Places are limited, so make sure you register early to guarantee your spot.

 


 

Ангажираността на гражданите се отнася до процеса на ангажиране на обикновените граждани да определят зае дно въпросите, които ги интересуват, и как да се справят с тях. По този начин ангажираността на гражданите е решаваща задача за социално стабилно, подходящо за целта и приобщаващо разработване на политики. Това обучение обхваща основания за ангажиране на гражданите, принципи на добра практика, както и инструменти за провеждане на дейности за ангажиране на гражданите. Курсът включва акцент върху практиките за обсъждане и съвместно създаване, илюстриране на различни методи с казуси и насоки за това как да се планират дейности за ангажиране на гражданите конкретно на етапа на проектиране на изготвяне на политики. Обучението също така предлага работа в мрежа и дискусии между партньори, заедно с практически упражнения и практическа групова работа по казуси, представляващи интерес за участниците.

Курсът е отворен за служители на Комисията, както и за външни участници и ще се проведе онлайн. Това ще се случи в два отделни дни: 13 март 2024 г. от 10.00 до 17.00 ч. и 20 март 2024 г. от 10.00 до 13.00 ч. Моля, вижте пълния проект на дневен ред по-долу. Препоръчително е участниците да присъстват и в двата дни.

Регистрациите са отворени! За външни участници, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Местата са ограничени, така че не забравяйте да се регистрирате по-рано, за да си гарантирате място.

 

 

On-line Training on Citizen Engagement in Policy Making