Smokinya Club | Diversity Club


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


EN⬇

🌍✨Прегърнете културното разнообразието със социално-културното събитие на Фондация „Смокиня“!✨🌍

Присъединете се към нас на 15 февруари за единствено по рода си празненство! 🎉Фондация „Смокиня“ с гордост Ви представя Клуб на Разнообразието – ентусиазираща среща, на която се събираме, за да споделяме, оценяваме и за да отпразнуваме богатата палитра от култури, езици и вярвания, които правят света ни истински уникален.


🌈Какво да очаквате:
🔸 Представяне на индивидуалности: Покажете и представете своята култура на тези, които искат да научат повече, като занимаете хората с игра, в която трябва да познаят Вашата страна и култура.
🔸 Езиков кът: Разчупете езиковите бариери и научете завладяващи фрази от цялото земно кълбо. Свържете се с други ентусиасти по езиците и разширете лингвистичните си хоризонти.
🔸 Диалози за вярванията: Включете се в открита и уважителна дискусия за различните вярвания. Открийте общите заплахи, които ни обединяват, и празнувайте силата на разбирателството.


✨ Защо да присъствате:
🤝 Свържете се: Изградете нови приятелства с хора, които споделят Вашата страст за културно взаимодействие.
🧠 Научете: Разширете познанието си и създайте свежи перспективи, като приветствате разнообразието в мисленето.
🌐 Обединете се: Бъдете част от общност, която празнува богатството у всеки индивид.


📅 Запазете си датата:
🗓️15 февруари 2024
🕕18 часа

📍 Място на събитието:
Гр. Пловдив 4000, Център, ул. „Бетовен“ 12


🎟️Вход:
Вход свободен за всички! Регистрирайте се сега, за да си подсигурите място и да бъдете част от това изключително празненство.
👉 Application Form

📣 Разпространете новината:
Нека направим това събитие масово празненство на единството в разнообразието! Споделете тази публикация, поканете приятели и бъдете катализатора за позитивна промяна. Нека заедно създадем свят, в който всяка култура, език и вяра се ценят и съхраняват.


🌍✨ Embrace Diversity with Smokinya Foundation’s Cultural Social Event! ✨🌍

Join us on February 15th for a celebration like no other! 🎉 Smokinya Foundation proudly presents the Diversity Club – a vibrant gathering where we come together to share, appreciate, and celebrate the rich tapestry of cultures, languages, and beliefs that make our world truly unique.


🌈 What to Expect:
🔸 Introduction of Individuals: Show and present your culture for those who want to learn more by engaging people with a game where they need to guess your country and culture.
🔸 Language Corner: Break language barriers and learn fascinating phrases from around the globe. Connect with fellow language enthusiasts and broaden your linguistic horizons.
🔸 Belief Dialogues: Engage in open and respectful discussions about different beliefs. Discover the common threads that unite us and celebrate the power of understanding.


✨ Why Attend:
🤝 Connect: Forge new friendships with people who share your passion for cultural exchange.
🧠 Learn: Expand your knowledge and gain fresh perspectives by embracing the diversity of thought.
🌐 Unite: Be part of a community that celebrates the richness of every individual.


📅 Save the Date:
🗓️ February 15th, 2024
🕕 6:00 PM

📍 Venue:
ul. “Beethoven” 12, 4000 Tsentar, Plovdiv


🎟️ Admission:
Entrance is free for all! Register now to secure your spot and be part of this extraordinary celebration.
👉 Application Form

📣 Spread the Word:
Let’s make this event a global celebration of unity in diversity! Share this post, invite your friends, and be a catalyst for positive change. Together, let’s create a world where every culture, language, and belief is cherished.


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


 


 

Smokinya Club | Diversity Club