Европейска година на уменията в България


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Европейската година на уменията е важна инициатива на Еропейския Съюз, стартирана на 9 май 2023 и продължаваща до 8 май 2024 г. Целта й е да подкрепи ученето през целия живот и конкурентоспособността чрез иновации, особено насочени кум екологичния и дигитален преход. Също така насърчва развитието на уменията на работната сила, подкрепя инвестицията в образованието и подобрението на конкурентоспособността, по-специално на малките и средните предприятия в Европейския съюз.
 
Това е период, през който всеки може да придобие нови умения и да постигне успехи в кариерата си. Програмата предоставя обучение и подкрепа за ученици и студенти, както и за възрастни хора, желаещи да усъвършенстват знанията си. Предоставят се възможности за обучение в други държави от ЕС, както и подкрепа за заетост и кариерно развитие. Инициативата насърчава повишаването на квалификациите, за да отговори на нуждите на пазара на труда.

 
Важно е да се подготвим за предизвикателствата на работната среда, а това включва развитие на ключови умения. Знаехте ли, че цифровите умения съставляват съществено значение за 90% от работните места. Професии от различни области се сблъскват с недостиг на персонал, понеже на голям брой от възрастните хора в ЕС липсват основни компютърни умения.Сега всеки има възможност да участва като тества своите цифрови умения, получи сертификат за тях, както и да се включи в обучение за тяхното подобряване. Освен това, в рамките на проекта се организират различни събития и инициативи, фокусирани върху инвестиции в обучение и развитие на уменията. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) играе важна роля в инвестирането в работни места и образование, предоставяйки възможности за обучение на възрастни. Еразъм+ предоставя възможности за образование и обучение в други страни на ЕС.
 
 

Научете повече: Европейска година на уменията в България

Проверете цифровите си умения: Тук

Включи се бвзплатно в обучения за цифрови умения: Тук


Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/testimonials/


Sign up for our newsletter.

This program is co-funded by the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Европейска година на уменията в България