Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2022 г. – задължения, срокове, документи

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_001


Информацията по-долу е с източник Български център за нестопанско право.
Благодарни сме на БЦНП за усилията да поддържат НПО сектора информиран!


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружение, фондация и читалище – следва да спазва принципите на прозрачност и отчетност. Когато говорим за годишно отчитане на ЮЛНЦ, винаги трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ) , Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ) .

В този материал ще намерите отговорите на въпросите – в кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на такава) за изминалата 2022 година?


ОТЧИТАНЕ ПРЕД НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

>> Отчитане пред НСИ на ЮЛНЦ с дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_002

Образец: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Как и къде се подава ГОД:

– По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)
– Чрез формуляри на хартиен носител

Какво трябва да помните в този случай:

Първо трябва да сте подали ГОД по електронен път в НСИ и да сте получили входящ номер, за да може да подадете Годишната данъчна декларация в НАП

Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи.

Какъв е срокът: от 1 януари до 30 юни 2023 г.

Къде има повече информация и данни за контакт:

сайта на НСИ >> За респондентите >> ИС Бизнес статистика >> Годишна отчетност за дейността на предприятията 2022 >> Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2022 година

В кои закони го пише:

– Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

– Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_003

I. За предприятия с нестопанска цел БЕЗ ДЕЙНОСТ през 2022 г.:

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Как и къде се подава Декларацията (избирате 1 от 2-та варианта):

– По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

– По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

– По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност)

– Чрез формуляри на хартиен носител

Какво е важно да знаете:

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация, в срок от 01 януари до 30 юни 2023 година. Ако през 2022 г. не сте осъществявали дейност, като в същото време сте подали Декларация в НСИ за 2021 г., то през 2023 г. НЕ подавате Декларация за 2022 г.

Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи

Какъв е срокът: от 1 януари до 30 юни 2023 г.

Къде има повече информация:

В сайта на НСИ >> За Респондентите >> ИС Бизнес статистика >> Годишна отчетност за дейността на предприятията 2022 >> Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2022 година

В кои закони го пише:
– Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

– Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

II. За предприятия с нестопанска цел с дейност, но с приходи и разходи под 500 лв. през 2022 г.:

Накратко, процедурата и приложимите правила са като за предприятия без дейност.

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПОД 500 ЛЕВА И ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Как и къде се подава Декларацията:
По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)
По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП
Чрез формуляри на хартиен носител

Какво трябва да помните в този случай:
Подаването по електронен път на декларацията следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Декларацията се счита за подадена при преминаването й в статус „Успешно обработена”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработената декларация в ИС „Бизнес статистика”.

Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи

Какъв е срокът: от 1 януари до 30 юни 2023 г.

Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи

Къде има повече информация:

В сайта на НСИ >> За Респондентите >> ИС Бизнес статистика >> Годишна отчетност за дейността на предприятията 2022 >> Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2022 година

В кои закони го пише:

– Чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката

– Чл. 92, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

>> Отчитане пред НСИ на новорегистрирани ЮЛНЦ през 2022 г.

ВАЖНО!

Предприятия с нестопанска цел, които през 2022 г. са извършвали стопанска дейност, имат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2022 г.

Тези, които през 2021 г. НЕ са извършвали стопанска дейност, съответно – нямат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация пред НАП за 2022 г.

Санкции – неотчитане пред НСИ:

При неизпълнение на задължението за подаване на ГОД, съотв. на Декларацията в НСИ в срок до 30 юни 2023 г. на предприятието с нестопанска цел се налага парична санкция от 200 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 2000 лв. до 6000 лв. (чл. 52, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).

Отчитане пред НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

>> Отчитане пред НАП на ЮЛНЦ с дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_005

Образец: ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО

Как и къде се подава ГДД по чл. 92 от ЗКПО:
По електронен път /с електронен подпис на упълномощения представител на ЮЛНЦ/ – в Портала за електронни услуги на НАП

Какво е важно да помните:
Преди подаване на ГДД в НАП трябва да сте подали Годишен отчет за дейността, съотв. Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева, за което да сте получили входящ номер (виж „Отчитане пред НСИ“).

Дължи ли се държавна такса: Не, не се дължи

Какъв е срокът: от 1 март до 30 юни 2023 г.

Къде има повече информация: В сайта на НАП и на тел.: 0700 18 700
В кой закон го пише:
– Чл. 92, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане

>> ЮЛНЦ, които не се отчитат пред НАП за дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_006

Къде има повече информация: В сайта на НАП и на тел.: 0700 18 700

В кой закон го пише:

– Чл. 92, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Санкции – неотчитане пред НАП:

При неизпълнение на задълженията за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП и Годишен отчет за дейността в НСИ в срок до 30 юни 2023 г. на организацията се налага парична санкция от 500 лв. до 2000 лв. При повторно нарушение санкцията е от 1500 лв. до 5000 лв. (чл. 276 във връзка с чл. 92, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

ОТЧИТАНЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ)

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ с дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_007

Как и къде се подават ГФО и ГДД (избирате 1 от 2-та варианта):

По електронен път /с електронен подпис на заявителя/ – в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >> Услуги на ТРРЮЛНЦ >> Обявяване на годишен финансов отчет, или
Чрез хартиено заявление Г2 или Г3 – на гише в териториален офис на Агенция по вписванията.

Какви документи се подават:

Заявление № Г2 за обявяване на годишен финансов отчет, към което се прилагат:
– Годишен финансов отчет по чл. 35, ал. 2 от ЗСч. (включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит) – за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;
– Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;
– Заверени копия на ГФО и ГДД, в които личните данни (ако има такива) са заличени;
– Декларация от законния представител, удостоверяваща приемането от компетентния орган на ГФО и ГДД по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ – подписана от законния представител и с отбелязване към коя категория предприятие по смисъла на Закона за счетоводството попада организацията – микро, малко или средно. Преценката се прави на основание критериите, посочени в чл.19 от ЗСч.
– Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя;

Дължи ли се такса – не, не се дължи държавна такса (чл. 12, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ)

Какъв е срокът: до 30 септември 2023 г.

Къде има повече информация: В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ
В кои закони го пише:

– Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството

– Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на пререгистрирани ЮЛНЦ през 2022 г. и 2023 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_008

>> Отчитане в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ на ЮЛНЦ без дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_009

Образец: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Как и къде се подават ГФО и ГДД (Избирате 1 от 2-та варианта):
По електронен път /с електронен подпис на заявителя/ – в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >> Услуги на ТРРЮЛНЦ >> Обявяване на годишен финансов отчет, или
Чрез хартиено заявление – на гише в териториален офис на Агенция по вписванията.

Какви документи се подават:

– Заявление № Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., към което се прилагат:
– Декларация за липа на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
– Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя

Какво е важно да помните:
Декларацията за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Ако през 2022 г. не сте осъществявали дейност, като в същото време през 2022 г. сте подали Декларация за неактивност за 2021г., НЕ подавате Декларация на неактивност за 2022 г.

Дължи ли се такса – не, не се дължи държавна такса

Какъв е срокът: до 30 юни 2023 г.

Къде има повече информация: В сайта на Регистъра на ЮЛНЦ
В кои закони го пише:

– Чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

– §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ с дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_010

Какъв е срокът: до 30 септември 2023 г.

В кои закони го пише:

– §55, т. 1 от Закона за счетоводството

– Чл. 35, ал. 2 от Закона за счетоводството

– Чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

>> Отчитане на непререгистрирани ЮЛНЦ без дейност през 2022 г.

smokinya_годишно-отчитане-на-юлнц-за-2022_011

ВАЖНО: Обръщаме внимание и силно препоръчваме извършване на процедура по пререгитрация в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Съгласно официалната позиция на Агенцията, и след изтичане на срока за пререгистрация, а именно 31.12.2022 г., АВ продължава да прилага досега установената процедура за пререгистрация на ЮЛНЦ.

Санкции – незаявяване за обявяване на ГФО и ГДД в Регистъра на ЮЛНЦ

При неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО и ГДД в срок на организацията се налага с парична санкция от 2000 лв. до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от Закона за счетоводството).

За ЮЛНЦ в обществена полза, които 2 поредни години не са обявявали ГФО и ГДД в срок през съответната година, се вписва служебно по тяхната партида, че са „с временно спрян статут в обществена полза“. Системното неизпълнение на задълженията за обявяване на ГФО и ГДД в срок е основание за прекратяване на юридическото лице (чл. 44а. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

При допълнителни въпроси, може да пишете на info@bcnl.org или да се обадите на (+359) 88 903 66 31.


Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


Информацията по-горе е с източник Български център за нестопанско право.
Благодарни сме на БЦНП за усилията да поддържат НПО сектора информиран!

 

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2022 г. – задължения, срокове, документи