‘Смислени вторници’ – Темата е коучингът

smokinya_meaningful-tuesdays-topic-is-coaching_001.png


За да научите повече за ползите от нашите програми, последвайте тук: https://smokinya.com/testimonials/


14.юни.2022 г., 18:00 ч.
гр. Пловдив


‘Смислени вторници’ – Темата е коучингът, поредица отворени работилници
14.06.2022 г., 18:00 ч.
гр. Пловдив
Задължителна регистрация тук: Регистрационна форма за събитие


//FOR ENGLISH SCROLL DOWN\\

Смислени вторници: Какво е коучинг? Как да ни бъде полезен?

Фондация “Смокиня” стартира серия от работилници “Смислени вторници”.
Включете се в работилниците ни, за да научите и да си вземете техники, които можете да ползвате в личния и професионалния живот.

Фондация “Смокиня” е акредитирана по програми “Еразъм+” и Европейски корпус за солидарност.

Целта ни е да споделим знанията и опита си по разбираем и практичен начин.
През годините сме натрупали опит и инструменти, които използваме всеки ден.
Били сме част от над 120 международни партньорства.
Изпратили сме над 550 човека в обучителни програми в над 30 държави.

Имаме набор от над 150 техники, които искаме да споделим и сме част от мрежа, която развива методология за трениране на умения и нагласи за личностно развитие, лидерство, коучинг и комуникация, чрез онтологичен феноменологичен метод.

Над 30 организации, обучители и над 15000 човека са минали през обучителни курсове, които ползват този метод. Той е тестван и усъвършенстван през последните 25 години в младежката сфера на ЕС. А корените му са 50 годишни от САЩ.

Визията ни е да допринесем към създаването на свят, който работи за всички, чрез любов, грижа и сътрудничество.
“Смислени вторници” е стъпка в тази посока – да създадем положително въздействия, чрез споделянето на работещи техники и инструменти.

Очакваме ви! “Смислени вторници” 18 ч., ул. “Бетовен” №12, ет. 3 (входът е през градината).

https://smokinya.com/about/method/

Задължителна регистрация тук: Регистрационна форма за събитие


English here

Meaningful Tuesday: What’s coaching? How can it be useful?

The Smokinya Foundation has launched a series of workshops called “Meaningful Tuesdays”.
Join our workshops to learn and take away techniques that you can use in your personal and professional life.

The Smokinya Foundation is accredited under the Erasmus+ program and the European Solidarity Corps.

Our goal is to share our knowledge and experience in an understandable and practical way.
Over the years, we have gained experience and tools that we use every day.
We have been part of over 120 international partnerships.
We have sent over 550 people to training programs in over 30 countries.

We have a set of over 150 techniques that we want to share and we are part of a network that develops a methodology for training skills and attitudes for personal development, leadership, coaching and communication through an ontological phenomenological method.

More than 30 organizations, trainers and more than 15,000 people have gone through training courses that use this method. It has been tested and improved over the last 25 years in the EU’s youth field. And its roots are 50 years old from the United States.

Our vision is to contribute to the creation of a world that works for everyone out of love, care and cooperation.
“Meaningful Tuesdays” is a step in this direction – to create positive impacts by sharing working techniques and tools.

We are waiting for you! “Meaningful Tuesdays” 6 pm, 12 Beethoven Street, 3rd floor (the entrance is through the garden).

https://smokinya.com/about/method/

Obligatory registration here: Event registration form

https://smokinya.com/testimonials/

On Thursdays you can join the Smokinya Club: https://smokinya.com/smokinya-club/


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

 

 

‘Смислени вторници’ – Темата е коучингът
Tags: