Години на промяна – Смокиня отваря врати за рождения си ден

smokinya_years-of-change-smokinya-birthday-open-doors_001.jpg


FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Искате да научите повече за нашите курсове? Натиснете тук:
https://smokinya.com/about/testimonials/


25 април 2020 г.
Отворено онлайн събитие
https://www.facebook.com/events/601606457231171/


Години на промяна – Смокиня отваря врати за рождения си ден, чрез онлайн събитие
25 април 2020 г.
3×60-минутни времеви прозореца (Източноевропейско часово време (EET)):
EET 10:00 – 11:00
EET 13:00 – 14:00
EET 16:00 – 17:00

Участващи страни: всяка страна.
Запишете се до: 12:00 часа, по обяд, на 24 април 2020 г.


Скъпи приятели,
Присъдинете се и споделете радостта ни от навършването на 4 години!

Какво пътешествие само!
Всичко започна някъде през 2013 г. като идея, стремеж да се споделят възможностите за образователна мобилност в рамките на ЕС и някои други страни извън ЕС под формата на блог-публикации.
През 2014 г. група от хора създаде неформална младежка група Смокиня и получи PIC номер. Това ни даде възможност да си партнираме с НПО от целия ЕС и да изпращаме българи в проекти за образователна мобилност.
През 2016 г., след дълъг път на доброволчество, учене, развитие, опити и грешки, се появи официално регистрираната фондация “Смокиня”. Сега тя е на 4 години. Официалният ни рожден ден на регистрация е 25 април 2016 г.

Тази година на 25 април 2020 г. искаме да предложим нашите отворени онлайн врати.
Представяме си го като 3 събития в 3 времеви слота:
EET 10:00 – 11:00
EET 13:00 – 14:00
EET 16:00 – 17:00

В тези времеви интервали ще поканим хората, които са се записали чрез онлайн формата, в Google Hangouts Meet – работи в компютърен браузър, без да инсталирате нищо, или като приложение за вашия смарт телефон.

През този 1 час ще представим накратко организацията и ще отговорим на всички ваши въпроси относно:
* образователна мобилност
* Еразъм +
* Европейски корпус за солидарност
* Еразъм за млади предприемачи
* Писане и управление на проекти
* Всичко друго, свързано с Фондация “Смокиня”, нейната работа и възможности.

Събитието ще се проведе както на български, така и на английски език.
Присъединете се към нашите онлайн отворени врати, като се запишете тук!

Вкратце
– 4+3 години на усърдна работа;
– над 85 проекта – в България и чужбина;
– над 400 изпратени човека;
– над 120 обучени в България през 2019 г.;
– над 25 международни партньорски организации;
– 7 дългосрочни доброволци + 3-ма, които набираме сега;
– над 1000 изядени сушени смокини;
– и много, много повече!

Участието е чрез online call in Google Hangouts Meet апликацията.
Линк ще бъде изпратен само на записалите се.

Искате да научите повече за нашите курсове? Натиснете тук:
https://smokinya.com/about/testimonials/


ЦЕНИ И ТАКСИ:
Това е безплатно онлайн събитие.

Запишете се като попълните тази кратка форма: Форма за записване.
Запишете се до: 12:00 часа, по обяд, на 24 април 2020 г.

Ако имате въпроси, пишете ни: info@smokinya.com.

Запишете се за нашите известия.

Открийте ни и тук:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/


English version below

Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/about/testimonials/


25 April 2020
Open online event
https://www.facebook.com/events/601606457231171/


Years of change – Smokinya birthday open-doors online event
25 April 2020
3x60min time slots (Eastern European Time (EET)):
EET 10:00 – 11:00
EET 13:00 – 14:00
EET 16:00 – 17:00

Participating countries: any country.
Sign-up by: 12:00 o’clock, noon, on 24 April 2020


Dear friends,
Come and share with us our joyful moment of turning 4 years old!

What a journey!
It has all started somewhere in 2013 as an idea, a drive to share the opportunities of educational mobility within EU and some other countries outside of EU.
In 2014 a team of people established Smokinya Informal Youth Group and obtained a PIC number. That enabled us to be able to partner-up with NGOs from all over EU and send Bulgarians to educational mobility projects.
In 2016, after a long journey of volunteering, learning, development, trials and errors, the officially registered Smokinya Foundation came into existence. And it has been full 4 years. Our official registration birthday is 25 April 2016.

This year on 25 April 2020 we want to offer our open online doors.
We are imagining 3 events in 3 time slots:
EET 10:00 – 11:00
EET 13:00 – 14:00
EET 16:00 – 17:00

In these time slots we will invite the people who signed-up for it via online can in Google Hangouts Meet – it works in computer browser without installing anything, or as an app for your smart phone.

During this 1 hour we will present shortly the organisation, and answer all your questions regarding:
* educational mobility
* Erasmus+
* European Solidarity Corps
* Erasmus for Young Entrepreneurs
* Project writing and management
* Anything else related to Smokinya Foundation, its work and opportunities.

Event can be held both in Bulgarian and English.
Join our open doors online by signing up here!

In short:
– 4+3 hardworking years;
– more than 85 projects – in Bulgaria and abroad;
– more than 400 people sent;
– more than 120 trained in Bulgaria in 2019;
– more than 25 international partner organizations;
– 7 long-term volunteers + 3 who we are recruting now;
– over 1000 eaten dried figs;
– and much, much more!

Participation via online call in Google Hangouts Meet app.
Link will be sent to sign-ups only.

Want to learn about the benefits of our courses? Click here: https://smokinya.com/about/testimonials/


COST AND FEES
This is a free online event.

Sign-up by filling in the short form: Sign-up form.
Sign-up by: 12:00 o’clock, noon, on 24 April 2020

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

 
 

Години на промяна – Смокиня отваря врати за рождения си ден
Tags: