Smokinya Comunication | Events cancelled in June


FOR EN ⬇️

Здравейте!

Събитията за месец юни са отменени.

Този юни няма да сме в града. Ние сме организатори на проекта “B.R.I.G.H.T Future” в село Мраченик, съответно Смокиня клуба и събитията за почистване са отменени за целия месец.

Не се притеснявайте! Ще се върнем през юли пълни с енергия!


Hello!

Events cancelled all month of June.

This June we will be out of town. We are the organizers for the project “B.R.I.G.H.T. Future” in Mrachenik, so Smokinya Club and Cleaning Events will be cancelled for the whole month of June.

But don’t worry! We will be back in July with full energy!


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 


 

Smokinya Comunication | Events cancelled in June