Cleaning Event 8th April – bul. Maritsa 92-94 | Results

 smokinya_smokinya-8-april-2023-cleaning-event-results width=


В събота, 8 април, се проведе ново събитие за почистване, в което се включиха 11 души покрай река Марица.
Кой не обича да се разхожда покрай реката и да се наслаждава на красивите гледки и миризмата на свежа трева?

Ето защо ние се ангажираме да запазим атмосферата на града, като същевременно го направим безопасна и здравословна среда.
Този път, макар и по-малко хора от обикновено, благодарение на усилията на всички замесени успяхме да напълним 17 големи чувала за боклук и да освободим реката от пластмаси, стъкло, дрехи, керамика, хартии…


От Фондация Смокиня благодарим на хората, които отделиха от времето си, за да помогнат на Пловдив и природата. В края на събитието си направихме пикник около реката и беше приятен момент да се опознаем повече и да дадем по-задълбочено обяснение защо организираме толкова много почистващи събития.
Смокиня допринася за създаването на свят, който работи за всички с любов, грижа и сътрудничество, и тъй като това е нашата визия, ние сме в съответствие с Програмата на ООН за младежта 2030 и 11-те цели за младежта в Стратегията на ЕС за младежта 2030, защото ние наистина вярваме, че младите хората са ключови участници в устойчивото развитие.

smokinya-8-april-2023-cleaning-event-results002


A new Cleaning Event took place on Saturday, 8th April, in which 11 people revitalized the Maritza River.

What person does not enjoy walking along the river and taking in the beautiful views and the smell of the fresh grass?
This is why we are committed to conserving the ambience of the city while making it a safe and healthy environment.

This time, even if we were less people than usual, thanks to the efforts of all involved, we were able to fill 17 large trash bags and free the river from plastics, glass, clothes, ceramics, papers…


From Smokinya Foundation, we would like to thank the people who took her time to help Plovdiv and the nature. At the end of the event, we had the picnic around the river, and it was a pleasant moment to get to know each other more and provide a deeper explanation why we organize many cleaning events.
Smokinya contributes in creating a world that work for everyone out of love, care and cooperation, and as this is our vision we are aligned with United Nations Youth Agenda 2030 and 11 Youth Goals in the EU Youth Strategy 2030, because we truly believe that Young people are key stakeholders in sustainable development.


smokinya-8-april-2023-cleaning-event-results002


Smokinya Foundation follows the UN youth agenda 2030, the 11 Youth goals for EU, and EU strategy in the field of youth to Engage, Connect, Empower. We are committed to contribute in working towards reaching the UN SDGs.

Smokinya Foundation is accredited to carry out Erasmus+ projects in the field of youth, as well as, we are holding a Quality Label for Lead organisation within the programme European Solidarity Corps.

We had a great time helping the nature and meeting new people from around the world. From Smokinya Foundation, we would like to thank everyone who attended the event and contributed to keeping the river clean and helped in achieving seven of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Scroll down to learn more, and click to read details:https://smokinya.com/2022/07/17-sustainable-development-goals-of-the-united-nations/


This program is co-funded by the Erasmus+ / European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 


 
 

Cleaning Event 8th April – bul. Maritsa 92-94 | Results
Tags: