Clothes Bazaar – Базар за дрехи


English Version

WHERE? Peyka Cafe (Bethoven Street 12), Plovdiv

WHEN? 28th of November

WHAT? * BRING * SHARE * GET * DONATE*

Do you have clothes that you haven’t worn in years but are too nice to be thrown away? Is your wardrobe lacking space for fresh and practical pieces? Are you looking for cheap and unique vintage pieces? Then join our event!

How we plan to do it:

– Max 12 people can sign up to bring clothes that you want to give away
– 14:00 – 15:00 these 12 people exchange clothes
– 15:00 – 17:00 anybody can come inside and buy the leftover clothes for a little donation. You set the price between 0,50 BGN and 2 BGN
– The leftover clothes will be taken to people in need.

We ask you to register HERE and state if you will bring clothes or you only join to buy some after 15:00.

For the people who bring clothes:
– Please wash them well!
– Please bring clothes that are in good condition: clean and not broken

Link for the Facebook event

Following the safety instructions please wear your mask and keep a distance of 1,5 meters during the event. Please stay at home, if you do not feel good.

Bulgarian Version

КЪДЕ? Кафене Пейка (ул. Бетовен 12), Пловдив

КОГА? 28 ноември

КАКВО? * ДОНЕСИ* СПОДЕЛИ* ВЗЕМИ * ДАРИ *

Имате ли дрехи, които не сте обличали с години, но са прекалено хубави, за да бъдат изхвърлени? В гардероба ви липсва ли място за свежи и практични неща? Търсите ли нещо евтино и уникално? Ако е така заповядайте да се присъединете към нашето събитие!

Как планираме да го направим:

– Максимум 12 души могат да се запишат, за да носят дрехи, които искате да подарите
– 14:00 – 15:00 тези 12 души си разменят дрехи
– 15:00 – 17:00 всеки може да влезе вътре и да купи остатъците от дрехите за малко дарение. Вие определяте цената между 0,50 и 2 лева
– Всички запазени и подходящи дрехи, които останат след края на базара, ще бъдат предадени в Дома за възрастни хора, Центъра за обществена подкрепа и други институции, където ще влязат в употреба.

Молим ви да се регистрирате ТУК и да напишете дали ще донесете дрехи или ще се присъедините, за да купите нещо само след 15:00.

За хората, които носят дрехи:
– Моля, измийте ги добре!
– Моля, носете дрехи, които са в добро състояние: чисти и нечупени

Facebook събитие

Следвайки инструкциите за безопасност, моля, носете маската си и спазвайте разстояние от 1,5 метра по време на събитието. Моля, останете вкъщи, ако не се чувствате добре.

Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

This program is co-funded by the European Solidarity Corps program of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 

Clothes Bazaar – Базар за дрехи
Tags: