Сливи За Смет – VOL. 2 – Акция за почистване 2

fullimagename


For English Scroll Down
Facebook Event Page


Място/Среща: бул. Марица 47, до ресторант Герджика
Дата и час: Събота, 05/12/2020 от 11:00 – 14:00
Кои: Фондация Смокиня, БГ Бъди Активен, Free Tour Plovdiv,
Чисто е и Община Пловдив.

Ние ще сме там!
Ела и ТИ!


Къде и кога?

Река Марица е един от символите на нашия град, тя дори присъства на неговия флаг, но в действителност бреговете и са силно замърсени, дори и след скорошни инициативи на нашите партньори. Срещата е на брега на Марица близо до ресторант Герджика (бул. Марица 47, за да сме точни). Събираме се в 11ч и ще се разпределим по групи, за да покрием по-голяма територия. Ръкавици, торби за боклук и дезинфектант са осигурени. Силно препоръчваме ако имате възможност да си вземете гумени ръкавици за многократна употреба, за да може да ги ползвате отново. А след събитието ще се радваме да дойдете с нас в кафене Пейка, за да ви благодарим за положените усилия вместо със сливи с чаша ароматен чай или свежа лимонада. Очакваме Ви!

Кои сме ние? § Защо?
Фондация Смокиня е младежка организация с около 5 години опит в Еразъм програми, обмени и неформални обучения. Чрез нашите инициативи искаме да достигнем до младежта в Пловдив и заедно да караме промяната да се случи в позитивна насока за всички НАС.

Със съвместни усилия ние сме в състояние да съберем повече хора, споделящи обща страст и цел – по-поддържан и чист град, на който всички да се наслаждаваме! Има сила в числата и обединението води до качествена промяна в общността – повече внимание към околната среда и желание за участие във всякакви подобни инициативи. Парковете, тепетата, Марица и въобще природата на Пловдив са част от нашия дом и като всички домове, той се нуждае от грижи, които започват от самите НАС.

Регистрация тук:
https://forms.gle/s3TDtWHJ9osjuLPBA

Инициативата е подкрепена от Община Пловдив,BG Bе Active, It’s Clean и Free Plovdiv Tour. Колкото повече – толкова повече 😉 Заедно ще бъдем по-полезни на града си.


ENGLISH


Meeting point: 47 Maritsa Blvd., next to Gerdjika Restaurant
Date and time: Saturday, 05/12/2020 from 11:00 – 14:00
Who: Smokinya Foundation, BG Be Active, Free Tour Plovdiv,
Chisto e & The Municipality of Plovdiv.


Where and when?
The Maritsa River is one of the symbols of our city, it is even present on its flag, but in fact, its banks are heavily polluted, even after recent initiatives of our partners. The meeting is on the shores of Maritsa near the restaurant Gerdjika (47 Maritsa Blvd., to be exact). We gather on the 5th of December 2020 at 11 am on the 5th of December and will be divided into groups to cover a larger area. Gloves, garbage bags, and disinfectants are provided. We strongly recommend that you bring your own reusable rubber gloves. And after the event, we will be happy if you come with us to Cafe Peika where we would like to thank you for your efforts with a cup of aromatic tea or fresh lemonade (instead of plums). We are expecting you!

Who are we? & Why?
Smokinya Foundation is a youth organization with 5 years of experience in Erasmus programs, exchanges, and organizing informal training. Through our initiatives, we want to reach young people in Plovdiv. We believe that together with them we can make many positive changes happen for all of us and our city.

By working together, we are able to bring together more people who share a common passion and goal – a more maintained and cleaner city that we can all enjoy! There is strength in numbers and unification leads to a quality change in the community – more attention to the environment and a desire to participate in more such initiatives. The parks, the hills, Maritsa, and in general the nature of Plovdiv are part of our home and like all homes, it needs care that starts with our own effort.
We will be there. You can join too!

Register here:
https://forms.gle/s3TDtWHJ9osjuLPBA

The initiative is supported by the Municipality of Plovdiv, BG Be Active, Chisto e, and Free Plovdiv Tour. The more – the merrier 😉 Together we will be more useful for our city.


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Сливи За Смет – VOL. 2 – Акция за почистване 2
Tags: